ارائه طرح و نقشه اولیه و اصلاحیه مزارع پرورش ماهی

fadeInDown

با مراجعه كارشناسان طراحی و عمران شركت به محل احداث فارم پرورش ماهی ، طرح و نقشه كامل حداكثر در عرض مدت ۲۰ روز تحويل متقاضی می گردد . بدين صورت كه هزينه ها طبق اعلام نظام مهندسی كشاورزی به صورت ۵۰% دريافت نقد هنگام عقد قرارداد و ۵۰% مابقی هنگام تحويل طرح و نقشه خواهد بود.