تحويل بچه ماهی در تمامی نژادها ، با حمل تضمينی

fadeInLeftBig

اين گروه با داشتن ۱۸ فارم تكثير ، ميان وزن و پرورش بيش از ۹۰% تقاضاي بچه ماهی در استانهای مختلف را تامين می كند . لذا پس از تاييد سلامت و تعداد و نژاد توسط پزشك شركت در آن استان توسط خودروهای حمل شركت، ماهی را به صورت تضمينی حمل می نمايند.
لازم به توضيح است هنگام سفارش بچه ماهی ، ۷۰% از كل هزينه خريد ماهی و حمل محاسبه شده و به حساب شركت واريز می گردد و سپس قطع غذا داده می شود ( بسته به مسافت ۱ الی ۲ روز ) و خريدار هنگام تحويل بار جهت اطمينان از وزن دقيق مي تواند با ترازوی فارم خود بار را توزين نمايد و سپس ۳۰% مابقی تحويل رابط شركت خواهد شد . ضمنا هرگونه تلفات در حین حمل به عهده شركت می باشد.