خرید محصولات تولیدی از پرورش دهندگان ( ماهی پرواری ‪(‬

fadeInLeft

خريد ماهي بازاري ( به نرخ روز + ۵۰ تومان ) طي چك ۴۵-۳۰ روزه
خريد بچه ماهي و ميان وزن طي چك ۱۰ روزه