دستورالعمل استفاده از کنسانتره 2 درصد رشد سلامت (اِس-پلاس)

در مبحث تغذیه حیوانات، همواره باید به خاطر داشت که هر نوع تغییری در فرمولاسیون و روش های خوراک-دهی، بایستی به تدریج صورت گیرد تا دستگاه گوارش حیوان خود را با خوراک جدید هماهنگ سازد. این فرآیند را عادت دهی می نامند. بر همین اساس، تغییر از خوراک مورد استفاده در مزرعه پرورشی به خوراک جدید که حاوی کنسانتره رشد 2 درصد اِس-پلاس می باشد باید به صورت تدریجی و طی 10 روز انجام شود تا فرآیند عادت دهی به خوبی طی شود. چنانچه خوراک پیشین به طور کامل به اتمام رسیده باشد و مجبور به تغییر یکباره جیره غذایی باشیم، احتمالاً طی 7 الی 10 روز اول اسهال جزئی در حیوان مشاهده خواهد شد. در ادامه به بیان دستورالعمل فرآیند عادت دهی در مزارع پرورشی خواهیم پرداخت:
مخلوط می بایست با ترکیب نهایی خوراک در کارخانه و یا به صورت دستی در مزرعه مورد استفاده قرار گیرد.
روز اول: 90 درصد از خوراک قبل + 10 درصد از خوراک حاوی اِس پلاس
روز دوم: 80 درصد از خوراک قبل + 20 درصد از خوراک حاوی اِس پلاس
روز سوم: 70 درصد از خوراک قبل + 30 درصد از خوراک حاوی اِس پلاس
روز چهارم: 60 درصد از خوراک قبل + 40 درصد از خوراک حاوی اِس پلاس
روز پنجم: 50 درصد از خوراک قبل + 50 درصد از خوراک حاوی اِس پلاس
روز ششم: 40 درصد از خوراک قبل + 60 درصد از خوراک حاوی اِس پلاس
روز هفتم: 30 درصد از خوراک قبل + 70 درصد از خوراک حاوی اِس پلاس
روز هشتم: 20 درصد از خوراک قبل + 80 درصد از خوراک حاوی اِس پلاس
روز نهم: 10 درصد از خوراک قبل + 90 درصد از خوراک حاوی اِس پلاس
روز دهم: 100 درصد از خوراک حاوی اِس پلاس

آبزیان گونه اندازه ماهی مقدار توصیه شده در هرتن خوراک (کیلوگرم) روش مصرف
ماهی و میگولارو تا 1 گرمی5مخلوط با ترکیب نهایی خوراک در کارخانه و یا به صورت دستی در مزرعه
1 الی 50 گرمی10
50 گرم به بالا20
طیورگونهمرحله تغذیه ایمقدار توصیه شده در هرتن خوراک (کیلوگرم)روش مصرف
طیور گوشتیآغازین5مخلوط با ترکیب نهایی خوراک در کارخانه و یا به صورت دستی در مزرعه
رشد10
پایانی20
طیور تخمگذارپولت15
تخمگذاری20
پر ریزی (تولک)5
شترمرغ>هفته اول10
هفته دوم به بعد20
نشخوار کنندگانگونهمرحله پرورشیمقدار توصیه شده در هرتن خوراک (کیلوگرم)روش مصرف
گاو شیریشیرخواری-مخلوط با ترکیب نهایی خوراک در کارخانه و یا به صورت دستی در مزرعه
از شیر گیری15
آبستنی20
شیرواری20
آبستن سبک10
آبستن سنگین20
گاو پرواریپروار5
گوسفندداشتی10
پرواری 20

مقالات دانستنیها

اطلاعات بیشتر
جایگاه کنسانتره 2 درصد رشد اس-پلاس در جیره های غذایی

از نقطه نظر فنی، جیره های غذایی را می توان به سه بخش تقسیم بندی نمود: نهاده های اصلی، مکمل های غذایی و ریز مغذی ها

اطلاعات بیشتر
دستورالعمل استفاده از کنسانتره 2 درصد رشد سلامت (اِس-پلاس)

در مبحث تغذیه حیوانات، همواره باید به خاطر داشت که هر نوع تغییری در فرمولاسیون و روش های خوراک-دهی، بایستی به تدریج صورت گیرد