محاسبه کاهش هزینه های تولید ایجاد شده در نتیجه مصرف محصول اس-پلاس

اکنون در قالب یک مثال به محاسبه کاهش هزینه خوراک در نتیجه استفاده از محصول اِس-پلاس می پردازیم:
تصور کنید ضریب تبدیل غذایی خوراک کارخانه شما در یک سایز مشخص از یک ماهی خاص برابر با 1 باشد؛

اکنون با افزودن پرمیکس سلامت (اس-پلاس) به میزان 20 کیلوگرم در تن خوراک تولیدی کارخانه قادر خواهید بود ضریب تبدیل خوراک خود را حداقل به میزان 0.3 کاهش دهید. این بدان معناست که در مثال بالا به جای مصرف 1 کیلوگرم خوراک، تنها 700 گرم خوراک برای به دست آوردن 1 کیلوگرم گوشت کافی خواهد بود.

حال با فرض اینکه قیمت هر کیلوگرم خوراک کارخانه شما با ضریب تبدیل 1.2 برابر 40.000 ریال باشد، هزینه خوراک به ازای تولید هر کیلوگرم گوشت به صورت زیر محاسبه می شود:

اکنون با فرض اینکه قیمت فروش هر کیلو از گوشت ماهی مذکور 150,000 ریال باشد، سود ناخالص حاصل از بخش خوراک به صورت زیر محاسبه می شود:

حال با در نظر گرفتن کاهش 0.3 در ضریب تبدیل خوراک به واسطه استفاده از کنسانتره رشد اِس-پلاس (ضریب تبدیل از 1.2 به 0.9 کاهش خواهد یافت) به محاسبه هزینه خوراک به ازای تولید هر کیلوگرم گوشت و سود ناخالص حاصله خواهیم پرداخت:

و لذا با فرض فروش هر کیلو گوشت ماهی برابر 150,000 ریال سود حاصله از نظر غذایی برابر است با :

اکنون به صورت فرضی تصور می کنیم قیمت هر بسته کنسانتره رشد اِس-پلاس معادل 2.500.000 ریال باشد. چنانچه یک بسته کنسانتره برای 1000 کیلوگرم خوراک مورد استفاده قرار بگیرد، افزایش هزینه استفاده از محصول معادل 2.500 ریال به ازای هر کیلوگرم خوراک خواهد بود.
حال به سادگی می توان محاسبه نمود که افزایش سودآوری در تولید هر کیلوگرم از گوشت ماهی مذکور برابر 12.000 ریال و در ازای افزایش هزینه 2.500 ریالی برای هر کیلوگرم از خوراک می باشد.

در مورد یک مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت تولید 100 تن در هر دوره (تولید 100 تن گوشت ماهی در عرض 1 سال) موارد ذکر شده را محاسبه و با هم مقایسه می نماییم:

حال چنانچه این پرورش دهنده خوراک حاوی کنسانتره رشد اِس-پلاس را به قیمت 45.000 ریال خریداری و مصرف نماید (پرداخت 2.500 ریال هزینه بالاتر خوراک)، با کاهش 0.3 ضریب تبدیل خوراک (ضریب تبدیل 0.9 در مقابل ضریب تبدیل 1.2) مواجه می شود. حال هزینه خوراک یک دوره پرورش وی را محاسبه می کنیم:

و این یعنی در 1 دوره پرورشی در یک مزرعه 100 تنی حداقل 7,500,000,000 ریال صرفه جویی خواهیم داشت. بنابراین در پایان اینطور نتیجه گیری می کنیم افزودن کنسانتره رشد سلامت (اِس-پلاس) نرخ سودآوری هر دو گروه پرورش دهندگان و همچنین تولید کنندگان خوراک آبزیان و به تعمیم آن (دام، طیور و خوک و ...) و به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

مقالات دانستنیها

اطلاعات بیشتر
جایگاه کنسانتره 2 درصد رشد اس-پلاس در جیره های غذایی

از نقطه نظر فنی، جیره های غذایی را می توان به سه بخش تقسیم بندی نمود: نهاده های اصلی، مکمل های غذایی و ریز مغذی ها

اطلاعات بیشتر
دستورالعمل استفاده از کنسانتره 2 درصد رشد سلامت (اِس-پلاس)

در مبحث تغذیه حیوانات، همواره باید به خاطر داشت که هر نوع تغییری در فرمولاسیون و روش های خوراک-دهی، بایستی به تدریج صورت گیرد