خوراک اکسترود ماهی قزل آلا

آنالیز خوراک اکسترود سلامت ماهی برای قزل آلا
 

نوع خوراک آغازینپیش پرواریپرواریمولد
آنالیزSFT1SFT2SFT3FFT1FFT2GFT1GFT2GFT3GFT4BFT
پروتئین خامحداقل45403840
چربی خامحداقل16161815
خاکسترحداکثر8888
فیبر خامحداکثر2222
رطوبتحداکثر11111111
وزن ماهیگرم3-1.53-55-1010-4040-100100-250250-400400-800800-1000 
دفعات خوراک دهیروزانه9876654322

ضریب تبدیل غذایی خوراک سلامت در نژادهای با رشد بالا در دمای 16-14 درجه سانتی گراد بقرار ذیل است :
 

نام خوراکسایز ماهی (گرم)ضریب تبدیل غذایی
F140 – 100.4 – 0.3
F2100 – 400.5 – 0.4
G1250 – 1000.6– 0.5
G2400 – 2500.7 – 0.6
G3800 – 4000.8 – 0.7
G4800 به بالا1 – 0.8

جدول مقایسه تقریبی خوراکها با سلامت ماهی ، در سایز مثلا 250- 100 گرمی ( G1 در سلامت ) قزل آلا در مزرعه 10 تنی
 

نوع خوراکمتوسط ضریب تبدیل غذاییمقدار مصرف خوراک در 1 دوره پرورش به تن
خوراکهای قوی1 – 0.910 – 9
خوراکهای متوسط1.1 – 111 - 10
خوراکهای ضعیف1.2 –1.112 – 11
سلامت ماهی0.7 – 0.67 - 6

جدول مقدار خوراک روزانه برای هر 100 کیلو ماهی در دماهای مختلف ( جدول درصد غذا دهی )
 

متوسط دمای آبمتوسط وزن ماهی
2-0.5 5-2 10-5 25-10 50-25 100-50 100-200 200-500 500 به بالا
8-52.62.22.11.91.31.11.00.90.8
10-83.02.62.42.31.61.31.21.11.0
12-103.73.43.12.81.61.51.41.21.1
14-124.54.13.72.92.21.81.41.31.2
16-144.94.33.83.22.62.11.61.51.4
18-165.24.53.93.32.82.21.91.81.7
20-184.94.33.73.02.62.11.71.51.4

قابل توجه مصرف کنندگان محترم خوراک سلامت ماهی
 
با مصرف خوراک سلامت ماهی، در شرایط مشابه از نظر نژاد ماهی , دمای آب و مدیریت پرورش حداقل 2/0 الی 3/0 ضریب تبدیل بهبود می یابد به طوری که در یک مزرعه پرورش ماهی قزل آلا با ظرفیت 10 تن در دوره , حداقل 150 میلیون ریال در خرید خوراک صرفه جویی می شود و حداقل یک ماه و نیم طول دوره پرورش کاهش می یابد .
دو روش برای جایگزینی خوراک سلامت ماهی با خوراکهای قبلی :
الف ) در صورتیکه غذای قبلی تمام شده است
- 48 ساعت قطع کامل غذا ( یعنی روزهای 1 و2 )
- روز سوم در هر وعده غذایی فقط 1/3 مقدار محاسبه شده داده شود .
- روز چهارم در هر وعده غذایی فقط 2/3 مقدار محاسبه شده داده شود .
- روز پنجم غذای هر وعده بطور کامل داده شود .
روش مناسب تر اینکه :
ب ) در صورتیکه غذای قبلی برای 10 روز وجود دارد :
- روز اول 90 % هر وعده غذای قبلی 10 % غذای سلامت ماهی
- روز دوم 80 % هر وعده غذای قبلی 20 % غذای سلامت ماهی
- روز سوم 70 % هر وعده غذای قبلی 30 % غذای سلامت ماهی
- روز چهارم 60 % هر وعده غذای قبلی 40 % غذای سلامت ماهی
- روز پنجم 50 % هر وعده غذای قبلی 50 % غذای سلامت ماهی
- روز ششم 40 % هر وعده غذای قبلی 60 % غذای سلامت ماهی
- روز هفتم 30 % هر وعده غذای قبلی 70 % غذای سلامت ماهی
- روز هشتم 20 % هر وعده غذای قبلی 80 % غذای سلامت ماهی
- روز نهم 10 % هر وعده غذای قبلی 90 % غذای سلامت ماهی
- از روز دهم غذای کامل سلامت ماهی داده شود .